• การลงทะเบยนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP
  1.บทนํา
  ผู้ค้าที่จะติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐ
  ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า และลดความซ้ําซ้อนในการป้อนข้อมูลของผู้ค้าที่จะต้องมีการ
  บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้ามาประมูลงานของรัฐ นอกจากนี้ทําให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ค้าเพื่อในไปใช้ประโยชน์
  ในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดเกรดผู้ค้าและการวิเคราะห์เชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น
  ทําไมผู้ค้าต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP
  ๑. หลังได้รับอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าจะเป็นผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ e-GP ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ
  รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ ทั้งนี้หลังได้รับรหัสข้างต้น กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ผู้ค้าสามารถดําเนินการ
  ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในระบบ e-GP ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่ เป็นต้น
  ๒. สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น การขอรับ/ซื้อเอกสาร การยื่นซองเป็นต้น
  ๓. สามารถค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างว่า
  ดําเนินการถึงขั้นตอนใด
  ๔. ได้รับข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามที่เลือกรับ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประกาศจัดซื้อ
  จัดจ้างตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งเมื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทําประกาศความต้องการซื้อหรือจ้างโครงการใด
  ระบบจะส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ตามที่ผู้ค้าได้ลงทะเบียนไว้เช่น ประกาศประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและ
  สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
  ปัญหาที่พบบ่อยของระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
  ๑. ในขั้นตอนการลงทะเบียน
  ๑.๑ เลือกประเภทผู้ค้าผิด เช่น ประเภทผู้คาท้ ี่ลงทะเบียนที่ถูกต้อง คือ บริษัท แตผ่ ู้ค้า
  ซึ่งลงทะเบียน เลือก ห้างหุ้นสวนสาม ่ ัญนิติบุคคล เป็นต้น
  ๑.๒ ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึก ประเภทผู้ค้านําหน้าชื่อผู้ประกอบการ
  เช่น บริษัท บรษิัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นต้น ทําให้มีปญหาในข ั ั้นตอนการจัดทําประกาศจัดซื้อจ้าง เช่น บริษัท
  เอเอ จํากัด ผคู้ ้าจะต้องบันทึกในขั้นตอนการลงทะเบียน เป็น บริษัท เอเอ จํากัด กรณบีันทึก เอ เอ จํากัด
  เท่านั้น จะไม่ถกตู ้อง เนื่องจากกรณีผู้ค้าทําธรกรรมก ุ ับภาครัฐ ข้อมลของผ ู ู้ค้า จะแสดงเฉพาะชื่อผู้ประกอบการ
  เท่านั้น

  - 2 -
  ๒. ผู้ค้าลงทะเบียนในระบบ e-GP แต่ไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน พร้อมเอกสาร
  ประกอบการลงทะเบียนให้ผมู้ีสิทธิ์อนุมัติหรือส่งแต่ไม่ครบถ้วน ทําให้ไมได่ ้รับการอนุมัติการลงทะเบียน
  ๓. เนื่องจากผลอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจะแจ้งให้ผู้คาทราบทาง ้ e-mail
  กรณีผู้ค้าบันทกึ e-mail ผิด จะทําให้ไม่ได้รบแจ ั ้งผลอนุมัติ
  2.การลงทะเบียนผคู้ ้ากับภาครัฐในระบบ e-GP
  ขั้นที่ ๑ การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
  เข้าเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ดังรูปที่ 1 คลิก “ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่”
  ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 2 ให้เลือกประเภทการลงทะเบียน “การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” จากนั้น
  ดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป
  รูปที่ 1 หนาหล ้ ัก ระบบการจัดซอจื้ ัดจ้างภาครัฐ
  - 3 -
  รูปที่ 2 เลือกประเภทการลงทะเบียน
  ขั้นที่ 2 กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
  กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก จากนั้น กดปุ่ม เริ่มต้นลงทะเบียน ระบบแสดงหน้าจอ
  “ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล” การลงทะเบียน ดังรูปที่ 4
  รูปที่ 3 หน้าจอ เริ่มต้นการลงทะเบียน
  - 4 -
  รูปที่ 4 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 1 ี่ บันทึกขอม้ ูล” การลงทะเบียน
  - 5 -
  ขั้นที่ 3 การบันทึกข้อมูล
  ในช่องรายการที่มีดอกจันสีแดง * ผู้ลงทะเบียนจะต้องบันทึกข้อมูล หรือเลือกข้อมูลจากที่ระบบฯ
  กําหนดให้ให้ครบทุกช่องรายการ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบ ระบบฯ จะไม่ยอมรับการยืนยันการลงทะเบียน
  ดังกล่าว
  ข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ (ข้อมูล
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่ผู้ลงทะเบียนสนใจเลือกรับ เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประเภท จ้างก่อสร้าง เป็นต้น
  ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ สามารถเลือกรับได้มากกว่า 1 รายการ
  การบันทึก ใส่รหัสที่เห็น ต้องบันทึกให้ตรงกับตัวอักษรที่แสดง และทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูล
  ตัวอักษรในช่อง “ใส่รหัสที่เห็น” จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบลงทะเบียนแบบอัตโนมัติจาก
  ผู้อื่น
  เมื่อผู้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดง
  ข้อความคําถามเพื่อยืนยันการจัดเก็บข้อมูล ดังรูปที่ 5 เมื่อกด OK ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขั้นตอนที่ 2
  ตรวจสอบข้อมูล” ดังรูปที่ 6
  - 6 -
  รูปที่ 5 หนาจอ ้ ยืนยันจัดเก

  บข้อมูลการลงทะเบียน
  - 7 -
  ขั้นที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
  ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน จากรูปที่ 5 กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาดต้องแก้ไขให้
  กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน้าจอการลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกข้อมูลไว้
  และเมื่อดําเนินการแก้ไขแล้ว ให้ทําการบันทึกข้อมูล จากนั้น ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 “พิมพ์แบบแจ้งการ
  ลงทะเบียน” แสดงดังรูปที่ 7
  รูปที่ 6 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 2 ี่ ตรวจสอบข้อมูล”การลงทะเบียน
  - 8 -
  ขั้นที่ 5 การพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน
  กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “พิมพ์แบบแจ้งการ
  ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอยืนยันการพิมพ์แบบแจ้งฯ ดังรูปที่ 8 เมื่อกดปุ่ม “Print” ระบบฯ จะ
  พิมพ์ “แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” จากระบบฯ ให้ต่อไป จากนั้น กดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป ระบบ
  แสดงหน้าจอ “จบการลงทะเบียนออนไลน์” ดังรูปที่ 9
  รูปที่ 7 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 3 ี่ พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ผู้ค้ากบภาคร ั ัฐ
  - 9 -
  รูปที่ 8 หนาจอแสดงการ ้ พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากบภาคร ั ัฐ
  รูปที่ 9 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 4 ี่ จบการลงทะเบียนออนไลน” ์
  - 10 -
  ขั้นที่ ๖ การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน ให้กรมบัญชีกลาง
  เมื่อพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ และผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัทแล้ว
  ให้ส่งแบบแจ้งฯ ดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน เช่น สําเนาหนังสือรับรองการ
  จดทะเบียน (ไม่เกิน ๖๐ วัน) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
  อํานาจลงลายมือชื่อ ที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ
  และอนุมัติการลงทะเบียนให้ต่อไป
  (๑) กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งไปยัง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อ
  จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
  (๒) กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งไปยัง สํานักงานคลังจังหวัดพื้นที่
  ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
  ขั้นที่ ๗ การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียน
  เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลงทะเบียน ได้รับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบการ
  ลงทะเบียน ของผู้ขอลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ กับแบบแจ้งการ
  ลงทะเบียนฯ ที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อทําการอนุมัติการลงทะเบียนต่อไป
  ขั้นที่ ๘ แจ้งผลการลงทะเบียน
  เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบว่า การลงทะเบียนถูกต้อง และอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลการ
  อนุมัติให้ผู้ลงทะเบียนทราบทาง “e-mail” ที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลการขอลงทะเบียน ดังรูปที่ 10
  รูปที่ 10 หน้าจอแสดง “แจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน”
  http:// prprocess.gprocurement.go.th/merlogin.html
  - 11 -
  3.การเข้าสู่ระบบฯ ครั้งแรก (First Time Login)
  หลังจากได้รับแจ้งผลอนุมัติทาง e-mail แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time
  Login) ภายใน ๑๐ วันทําการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใช้
  งานในระบบ e-GP ได้ในครั้งต่อไป
  ขั้นที่ 1 การเข้าใช้ระบบฯ
  จากรูปที่ 10 เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ทาง e-mail แล้วสามารถ login เข้าใช้
  งานในระบบ e-GP ครั้งแรก โดยกด link ที่https://process.gprocurement.go.th/merlogin.html
  ที่ได้รับแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน ระบบฯ แสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 11
  รูปที่ 11 หน้าจอแสดง การเข้าสู่ระบบครั้งแรก
  ขั้นที่ 2 การแก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
  จากรูปที่ 11 เมื่อบันทึกรหสผั ู้ใช้และรหสผั าน่ ที่ได้รับแจ้งทาง e-mail แล้วใหกดป ้ ุ่ม “ตกลง” ระบบฯ
  จะตรวจสอบขอม้ ูลรหสผั ใชู้ ้และรหสผั ่าน ดังนี้
  (1) กรณีบันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ระบบฯจะแสดงข้อความปฏิเสธ “ค้นหารหัสผู้ใช้และ
  รหัสผ่านในฐานข้อมูลไม่พบ” ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ถูกต้องอีกครั้ง
  (2) กรณีบันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ”แก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน”
  เพื่อให้กําหนด “รหัสผู้ใช้ถาวร” “รหัสผ่านใหม่” “ยืนยันรหัสผ่าน” “คําถาม” และ “คําตอบ” ของคําถามช่วย
  จํา ที่ผู้ใช้งานต้องการกําหนดใหม่สําหรับการเข้าใช้งานระบบฯครั้งต่อไป แสดงดังรูปที่ 12
  - 12 -

  รูปที่ 12 หน้าจอแสดงการ “แก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน”
  สําหรับการเข้าใช้งานครั้งต่อไป
  เมื่อบันทกขึ ้อมลครบถ ู ้วน กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบฯจะแสดงข้อความถาม “ต้องการแกไขรห ้ ัสผใชู้ ้และ
  รหัสผ่าน” เมื่อกดปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั” ให้ดําเนินการเชนเด ่ ียวกับขั้นที่
  1 ของหัวข้อการลงทะเบียนฯแล้ว Log in โดยใช้รหสผั ู้ใชถาวร ้ และรหัสผานใหม ่ ่ต่อไป
  4.การเข้าใช้งานในระบบ e-GP ครั้งต่อไป
  เมื่อผู้ค้ากับภาครัฐ ได้กําหนดรหัสผู้ใ ช้ถาวร และรหัสผ่านใหม่แ ล้ว ให้เข้าเว็บไซต์
  www.gprcurement.go.th และ login เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผู้ใช้ถาวร และรหัสผ่าน ที่กําหนดใหม่ดังรูปที่ 13
  จากนั้น ระบบฯจะแสดงหน้าจอเมนูสิทธิการใช้งานระบบของผู้ค้ากับภาครัฐ ดังรูปที่ 14
  - 13 -
  รูปที่ 13 หน้าจอแสดง การเข้าใช้งานในระบบ e-GP
  รูปที่ 14 หน้าจอแสดง เมนูสิทธิการใช้งานในระบบ e-GP ของผู้ค้า
  - 14 -
  5.การพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP” ตามประกาศฯ ป.ป.ช.
  เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ค้าได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.
  ด่วนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 เรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
  และปราบปราการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่
  บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ข้อ 1 (2) ซึ่งกําหนดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่
  จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
  จัดจ้างภาครัฐ
  ผู้ค้าสามารถดําเนินการ พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน ออกจากระบบ ดังนี้จากรูปที่ 14 คลิก เมนู
  ข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ จากนั้น คลิก แก้ไขข้อมูล ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ข้อมูลผู้ประกอบการ” ดังรูปที่ 16 กรณี
  ผู้ค้า ต้องการพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน ให้ใส่รหัสที่เห็น ตามหน้าจอแสดง กดปุ่ม พิมพ์แบบแสดงการ
  ลงทะเบียน ระบบฯ แสดงหน้าจอยืนยันการพิมพ์แบบแจ้งฯ ดังรูปที่ 17 เมื่อกดปุ่ม “Print” ระบบฯ จะพิมพ์
  “แบบแสดงการลงทะเบียน” ออกจากระบบให้ต่อไป ดังรูปที่ 18
  รูปที่ 15 หน้าจอแสดง รายละเอียดรายการการใช้งานในระบบ e-GP ของผู้ค้า
  - 15 -
  รูปที่ 16 หน้าจอแสดง “ข้อมูลผู้ประกอบการ”
  - 16 -
  รูปที่ 17 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”
  - 17 -
  รูปที่ 18 “แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP”
  - 18 -
  6.การติดต่อสอบถาม
  หากมีปัญหาในการลงทะเบียน หรือการเขาใช้ ้งานในระบบ e-GP สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 4647 6704 6777 6956
  .............................................................................
  ภาคผนวก
  http://invent.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pdf
  การลงทะเบยนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP 1.บทนํา ผู้ค้าที่จะติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า และลดความซ้ําซ้อนในการป้อนข้อมูลของผู้ค้าที่จะต้องมีการ บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้ามาประมูลงานของรัฐ นอกจากนี้ทําให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ค้าเพื่อในไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดเกรดผู้ค้าและการวิเคราะห์เชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น ทําไมผู้ค้าต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP ๑. หลังได้รับอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าจะเป็นผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ e-GP ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ ทั้งนี้หลังได้รับรหัสข้างต้น กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ผู้ค้าสามารถดําเนินการ ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในระบบ e-GP ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เป็นต้น ๒. สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น การขอรับ/ซื้อเอกสาร การยื่นซองเป็นต้น ๓. สามารถค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างว่า ดําเนินการถึงขั้นตอนใด ๔. ได้รับข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามที่เลือกรับ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งเมื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทําประกาศความต้องการซื้อหรือจ้างโครงการใด ระบบจะส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ตามที่ผู้ค้าได้ลงทะเบียนไว้เช่น ประกาศประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ปัญหาที่พบบ่อยของระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ๑. ในขั้นตอนการลงทะเบียน ๑.๑ เลือกประเภทผู้ค้าผิด เช่น ประเภทผู้คาท้ ี่ลงทะเบียนที่ถูกต้อง คือ บริษัท แตผ่ ู้ค้า ซึ่งลงทะเบียน เลือก ห้างหุ้นสวนสาม ่ ัญนิติบุคคล เป็นต้น ๑.๒ ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึก ประเภทผู้ค้านําหน้าชื่อผู้ประกอบการ เช่น บริษัท บรษิัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นต้น ทําให้มีปญหาในข ั ั้นตอนการจัดทําประกาศจัดซื้อจ้าง เช่น บริษัท เอเอ จํากัด ผคู้ ้าจะต้องบันทึกในขั้นตอนการลงทะเบียน เป็น บริษัท เอเอ จํากัด กรณบีันทึก เอ เอ จํากัด เท่านั้น จะไม่ถกตู ้อง เนื่องจากกรณีผู้ค้าทําธรกรรมก ุ ับภาครัฐ ข้อมลของผ ู ู้ค้า จะแสดงเฉพาะชื่อผู้ประกอบการ เท่านั้น - 2 - ๒. ผู้ค้าลงทะเบียนในระบบ e-GP แต่ไม่ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน พร้อมเอกสาร ประกอบการลงทะเบียนให้ผมู้ีสิทธิ์อนุมัติหรือส่งแต่ไม่ครบถ้วน ทําให้ไมได่ ้รับการอนุมัติการลงทะเบียน ๓. เนื่องจากผลอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจะแจ้งให้ผู้คาทราบทาง ้ e-mail กรณีผู้ค้าบันทกึ e-mail ผิด จะทําให้ไม่ได้รบแจ ั ้งผลอนุมัติ 2.การลงทะเบียนผคู้ ้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ขั้นที่ ๑ การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน เข้าเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ดังรูปที่ 1 คลิก “ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 2 ให้เลือกประเภทการลงทะเบียน “การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” จากนั้น ดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป รูปที่ 1 หนาหล ้ ัก ระบบการจัดซอจื้ ัดจ้างภาครัฐ - 3 - รูปที่ 2 เลือกประเภทการลงทะเบียน ขั้นที่ 2 กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก จากนั้น กดปุ่ม เริ่มต้นลงทะเบียน ระบบแสดงหน้าจอ “ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล” การลงทะเบียน ดังรูปที่ 4 รูปที่ 3 หน้าจอ เริ่มต้นการลงทะเบียน - 4 - รูปที่ 4 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 1 ี่ บันทึกขอม้ ูล” การลงทะเบียน - 5 - ขั้นที่ 3 การบันทึกข้อมูล ในช่องรายการที่มีดอกจันสีแดง * ผู้ลงทะเบียนจะต้องบันทึกข้อมูล หรือเลือกข้อมูลจากที่ระบบฯ กําหนดให้ให้ครบทุกช่องรายการ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบ ระบบฯ จะไม่ยอมรับการยืนยันการลงทะเบียน ดังกล่าว ข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ (ข้อมูล ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่ผู้ลงทะเบียนสนใจเลือกรับ เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประเภท จ้างก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ สามารถเลือกรับได้มากกว่า 1 รายการ การบันทึก ใส่รหัสที่เห็น ต้องบันทึกให้ตรงกับตัวอักษรที่แสดง และทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูล ตัวอักษรในช่อง “ใส่รหัสที่เห็น” จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบลงทะเบียนแบบอัตโนมัติจาก ผู้อื่น เมื่อผู้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดง ข้อความคําถามเพื่อยืนยันการจัดเก็บข้อมูล ดังรูปที่ 5 เมื่อกด OK ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล” ดังรูปที่ 6 - 6 - รูปที่ 5 หนาจอ ้ ยืนยันจัดเก ็ บข้อมูลการลงทะเบียน - 7 - ขั้นที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน จากรูปที่ 5 กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาดต้องแก้ไขให้ กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน้าจอการลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้บันทึกข้อมูลไว้ และเมื่อดําเนินการแก้ไขแล้ว ให้ทําการบันทึกข้อมูล จากนั้น ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 “พิมพ์แบบแจ้งการ ลงทะเบียน” แสดงดังรูปที่ 7 รูปที่ 6 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 2 ี่ ตรวจสอบข้อมูล”การลงทะเบียน - 8 - ขั้นที่ 5 การพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “พิมพ์แบบแจ้งการ ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงหน้าจอยืนยันการพิมพ์แบบแจ้งฯ ดังรูปที่ 8 เมื่อกดปุ่ม “Print” ระบบฯ จะ พิมพ์ “แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” จากระบบฯ ให้ต่อไป จากนั้น กดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป ระบบ แสดงหน้าจอ “จบการลงทะเบียนออนไลน์” ดังรูปที่ 9 รูปที่ 7 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 3 ี่ พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน” ผู้ค้ากบภาคร ั ัฐ - 9 - รูปที่ 8 หนาจอแสดงการ ้ พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากบภาคร ั ัฐ รูปที่ 9 หนาจอแสดง ้ “ขั้นตอนท 4 ี่ จบการลงทะเบียนออนไลน” ์ - 10 - ขั้นที่ ๖ การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน ให้กรมบัญชีกลาง เมื่อพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ และผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัทแล้ว ให้ส่งแบบแจ้งฯ ดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน เช่น สําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน (ไม่เกิน ๖๐ วัน) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี อํานาจลงลายมือชื่อ ที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดตรวจสอบ และอนุมัติการลงทะเบียนให้ต่อไป (๑) กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งไปยัง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (๒) กรณีผู้ค้ามีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งไปยัง สํานักงานคลังจังหวัดพื้นที่ ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ ขั้นที่ ๗ การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียน เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลงทะเบียน ได้รับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบการ ลงทะเบียน ของผู้ขอลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ กับแบบแจ้งการ ลงทะเบียนฯ ที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อทําการอนุมัติการลงทะเบียนต่อไป ขั้นที่ ๘ แจ้งผลการลงทะเบียน เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบว่า การลงทะเบียนถูกต้อง และอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว จะแจ้งผลการ อนุมัติให้ผู้ลงทะเบียนทราบทาง “e-mail” ที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลการขอลงทะเบียน ดังรูปที่ 10 รูปที่ 10 หน้าจอแสดง “แจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน” http:// prprocess.gprocurement.go.th/merlogin.html - 11 - 3.การเข้าสู่ระบบฯ ครั้งแรก (First Time Login) หลังจากได้รับแจ้งผลอนุมัติทาง e-mail แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Login) ภายใน ๑๐ วันทําการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใช้ งานในระบบ e-GP ได้ในครั้งต่อไป ขั้นที่ 1 การเข้าใช้ระบบฯ จากรูปที่ 10 เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ทาง e-mail แล้วสามารถ login เข้าใช้ งานในระบบ e-GP ครั้งแรก โดยกด link ที่https://process.gprocurement.go.th/merlogin.html ที่ได้รับแจ้งผลอนุมัติการลงทะเบียน ระบบฯ แสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 11 รูปที่ 11 หน้าจอแสดง การเข้าสู่ระบบครั้งแรก ขั้นที่ 2 การแก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ จากรูปที่ 11 เมื่อบันทึกรหสผั ู้ใช้และรหสผั าน่ ที่ได้รับแจ้งทาง e-mail แล้วใหกดป ้ ุ่ม “ตกลง” ระบบฯ จะตรวจสอบขอม้ ูลรหสผั ใชู้ ้และรหสผั ่าน ดังนี้ (1) กรณีบันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ระบบฯจะแสดงข้อความปฏิเสธ “ค้นหารหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านในฐานข้อมูลไม่พบ” ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ถูกต้องอีกครั้ง (2) กรณีบันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ”แก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน” เพื่อให้กําหนด “รหัสผู้ใช้ถาวร” “รหัสผ่านใหม่” “ยืนยันรหัสผ่าน” “คําถาม” และ “คําตอบ” ของคําถามช่วย จํา ที่ผู้ใช้งานต้องการกําหนดใหม่สําหรับการเข้าใช้งานระบบฯครั้งต่อไป แสดงดังรูปที่ 12 - 12 - รูปที่ 12 หน้าจอแสดงการ “แก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน” สําหรับการเข้าใช้งานครั้งต่อไป เมื่อบันทกขึ ้อมลครบถ ู ้วน กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบฯจะแสดงข้อความถาม “ต้องการแกไขรห ้ ัสผใชู้ ้และ รหัสผ่าน” เมื่อกดปุ่ม OK จะแสดงหน้าจอหลัก “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั” ให้ดําเนินการเชนเด ่ ียวกับขั้นที่ 1 ของหัวข้อการลงทะเบียนฯแล้ว Log in โดยใช้รหสผั ู้ใชถาวร ้ และรหัสผานใหม ่ ่ต่อไป 4.การเข้าใช้งานในระบบ e-GP ครั้งต่อไป เมื่อผู้ค้ากับภาครัฐ ได้กําหนดรหัสผู้ใ ช้ถาวร และรหัสผ่านใหม่แ ล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ www.gprcurement.go.th และ login เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผู้ใช้ถาวร และรหัสผ่าน ที่กําหนดใหม่ดังรูปที่ 13 จากนั้น ระบบฯจะแสดงหน้าจอเมนูสิทธิการใช้งานระบบของผู้ค้ากับภาครัฐ ดังรูปที่ 14 - 13 - รูปที่ 13 หน้าจอแสดง การเข้าใช้งานในระบบ e-GP รูปที่ 14 หน้าจอแสดง เมนูสิทธิการใช้งานในระบบ e-GP ของผู้ค้า - 14 - 5.การพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP” ตามประกาศฯ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ค้าได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 เรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ข้อ 1 (2) ซึ่งกําหนดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ผู้ค้าสามารถดําเนินการ พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน ออกจากระบบ ดังนี้จากรูปที่ 14 คลิก เมนู ข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ จากนั้น คลิก แก้ไขข้อมูล ระบบฯ แสดงหน้าจอ “ข้อมูลผู้ประกอบการ” ดังรูปที่ 16 กรณี ผู้ค้า ต้องการพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน ให้ใส่รหัสที่เห็น ตามหน้าจอแสดง กดปุ่ม พิมพ์แบบแสดงการ ลงทะเบียน ระบบฯ แสดงหน้าจอยืนยันการพิมพ์แบบแจ้งฯ ดังรูปที่ 17 เมื่อกดปุ่ม “Print” ระบบฯ จะพิมพ์ “แบบแสดงการลงทะเบียน” ออกจากระบบให้ต่อไป ดังรูปที่ 18 รูปที่ 15 หน้าจอแสดง รายละเอียดรายการการใช้งานในระบบ e-GP ของผู้ค้า - 15 - รูปที่ 16 หน้าจอแสดง “ข้อมูลผู้ประกอบการ” - 16 - รูปที่ 17 หน้าจอแสดง “พิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน” - 17 - รูปที่ 18 “แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP” - 18 - 6.การติดต่อสอบถาม หากมีปัญหาในการลงทะเบียน หรือการเขาใช้ ้งานในระบบ e-GP สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 4647 6704 6777 6956 ............................................................................. ภาคผนวก http://invent.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pdf
  WWW.GPROCUREMENT.GO.TH
  Electronic Government Procurement
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP)
  0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • ครม. มีมติบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ดังนี้
  • จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ 3,500 บาท/คน/เดือน นาน 2 เดือน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระและเกษตรกร
  • ลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก และกิจการขนาดเล็กงดเก็บค่าไฟ 50 หน่วยแรก นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64
  • ลดค่าน้ำประปา 10% นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64
  • ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมการโอน
  • เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกจำนวน 1 ล้านสิทธิ ปลาย ม.ค. นี้
  #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
  #ศูนย์ข้อมูลCOVID19
  #หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
  #NewNormalชีวิตวิถีใหม่
  #สมดุลชีวิตวิถีใหม่
  #รวมไทยสร้างชาติ
  ครม. มีมติบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ดังนี้ • จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ 3,500 บาท/คน/เดือน นาน 2 เดือน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระและเกษตรกร • ลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก และกิจการขนาดเล็กงดเก็บค่าไฟ 50 หน่วยแรก นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64 • ลดค่าน้ำประปา 10% นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64 • ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมการโอน • เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกจำนวน 1 ล้านสิทธิ ปลาย ม.ค. นี้ #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #รวมไทยสร้างชาติ
  1
  0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 🏎 ปรื้นน ปรื้นนนน.. มีใครอยากไปซิ่งกับน้องอะตอมไหมค้าบบบบ 🎠🎡🚁รถหัดเดิน รุ่น SB917ER เท่ห์สุดๆไปเลยค้าบบบ ต้องมีแล้วนะค้าบบ จะได้ซิ่งแบบผมได้ สนุกเพลินมากค้าบบบ 👶🏻👍🏻
  🙏🏻💖 ขอขอบคุณรีวิวจากคุณแม่มากเลยนะคะ น้องน่ารักมากๆ เลยค่า คุณแม่บอกน้อง 4 เดือน ชอบมากๆเลยค่า นั่งสบายด้วยยยนะคะ รถหัดเดินจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ลูกน้อยด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ ของมันต้องมีพลาดไม่ได้น้าาา ทักแอดมินด่วนเลยค่า อิอิ
  .
  .
  ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
  ⚡️สั่งด่วน ส่งไว 🚛🚛 #ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
  📥ทักแชท inbox หาแอดมินได้เลยจ้า
  Line : @mom2babyshop (ใส่ @ ด้วยนะคะ)
  ☎️ Call Center : 083-966-9605
  .
  .
  สามารถดูสินค้าจริงได้ที่ 👇👇💙
  ———————————————————————-
  🏬 ห้างสรรพสินค้า ROBINSON ✅
  ✅ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โซนโรบินสัน แผนกเด็ก ชั้น 2 โทร. 080-9629493
  ✅Robinson บางรัก แผนกเด็ก ชั้น 3 โทร. 098-496-6127
  ✅Robinson รัตนาธิเบศน์ แผนกเด็ก ชั้น 2 โทร. 061-441-7323
  ✅Robinson Fashion Island แผนกเด็ก ชั้น 3 โทร. 063-086-6472
  ✅Robinson ซีคอน (ศรีนครินทร์) แผนกเด็ก ชั้น 3 โทร. 095-598-7392
  ✅Robinson มหาชัย โทร. 088-511-0127
  ✅Robinson เพชรบุรี โทร. 096-9672773
  ✅Robinson พะเยา โทร. 084-251-0096
  ✅Robinson อุบลราชธานี (ลานโปร ชั้น G ทางเขา-ออก ลานจอดรถฝั่งโรบินสัน) โทร. 064-614-2762
  ✅Robinson อยุธยา โทร. 093-386-7602
  ✅Robinson ลำปาง โทร. 065-457-6915
  ✅Robinson พระราม9 โทร. 093-535-7754 , 090-351-2741
  ✅Robinson สระบุรี (12 มิ.ย. 63 – 10 ก.ย. 63 ) โทร. 084-830-4766 , 095-876-1752
  ✅Robinson อุดรธานี ชั้น 3 โซนเบบี้ช้อป (1 – 30 ก.ค. 63 ) โทร. 084-830-4766
  .
  .———————————————————————
  🏬ห้างสรรพสินค้า THE MALL 🚩
  🚩The mall งามวงศ์วาน ชั้น 3 โทร. 081-466-1354
  🚩The mall นครราชสีมา ชั้น 2 โทร. 094-270-5259
  🚩The mall ท่าพระ ชั้น 4 แผนกเด็ก โทร. 02-4691168 , 098-494-1343
  🚩The mall บางกะปิ ชั้น 3 แผนกเด็ก โทร. 099-614-9384
  .
  .———————————————————————
  🏬ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ 🔹
  🔹เซียร์รังสิต ตึก The Hub ชั้น2 โทร. 083-282-0179 , 082-731-6288
  🔹Promanada Resort Mall เชียงใหม่ อาคาร A ชั้น 1 โทร. 053-142-654 , 090-2149610
  🔹Passion ระยอง ชั้น3 โทร. 038-015-749,
  062-485-9306
  🔹Central นครราชสีมา โทร. 064-664-9877
  🔹ทวีกิจ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ.บุรีรัมย์ โทร.062-6281627
  🔹สุรินทร์ พลาซ่า จ.สุรินทร์ โทร. 065-8632741 , 063-5482383
  🔹ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ โทร. 085-9091992
  🔹ห้างเอาท์เล็ท จ.ภูเก็ต โทร. 093-575-5443
  ______________________________________________________
  .
  สาขาเปิดใหม่ เร็วๆนี้
  .
  📍Robinson แม่สอด โทร. 094-891-0789
  📍Robinson ขอนแก่น โทร. 093-248-6863, 098-168-1677
  📍Robinson เชียงใหม่ ชั้น 4 โทร. 063-3918223
  📍The Mall บางแค ชั้น 3 แผนกเด็ก โทร. 098-514-0065
  🏎 ปรื้นน ปรื้นนนน.. มีใครอยากไปซิ่งกับน้องอะตอมไหมค้าบบบบ 🎠🎡🚁รถหัดเดิน รุ่น SB917ER เท่ห์สุดๆไปเลยค้าบบบ ต้องมีแล้วนะค้าบบ จะได้ซิ่งแบบผมได้ สนุกเพลินมากค้าบบบ 👶🏻👍🏻 🙏🏻💖 ขอขอบคุณรีวิวจากคุณแม่มากเลยนะคะ น้องน่ารักมากๆ เลยค่า คุณแม่บอกน้อง 4 เดือน ชอบมากๆเลยค่า นั่งสบายด้วยยยนะคะ รถหัดเดินจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ลูกน้อยด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ ของมันต้องมีพลาดไม่ได้น้าาา ทักแอดมินด่วนเลยค่า อิอิ . . ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ ⚡️สั่งด่วน ส่งไว 🚛🚛 #ส่งตรงถึงหน้าบ้าน 📥ทักแชท inbox หาแอดมินได้เลยจ้า Line : @mom2babyshop (ใส่ @ ด้วยนะคะ) ☎️ Call Center : 083-966-9605 . . สามารถดูสินค้าจริงได้ที่ 👇👇💙 ———————————————————————- 🏬 ห้างสรรพสินค้า ROBINSON ✅ ✅ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โซนโรบินสัน แผนกเด็ก ชั้น 2 โทร. 080-9629493 ✅Robinson บางรัก แผนกเด็ก ชั้น 3 โทร. 098-496-6127 ✅Robinson รัตนาธิเบศน์ แผนกเด็ก ชั้น 2 โทร. 061-441-7323 ✅Robinson Fashion Island แผนกเด็ก ชั้น 3 โทร. 063-086-6472 ✅Robinson ซีคอน (ศรีนครินทร์) แผนกเด็ก ชั้น 3 โทร. 095-598-7392 ✅Robinson มหาชัย โทร. 088-511-0127 ✅Robinson เพชรบุรี โทร. 096-9672773 ✅Robinson พะเยา โทร. 084-251-0096 ✅Robinson อุบลราชธานี (ลานโปร ชั้น G ทางเขา-ออก ลานจอดรถฝั่งโรบินสัน) โทร. 064-614-2762 ✅Robinson อยุธยา โทร. 093-386-7602 ✅Robinson ลำปาง โทร. 065-457-6915 ✅Robinson พระราม9 โทร. 093-535-7754 , 090-351-2741 ✅Robinson สระบุรี (12 มิ.ย. 63 – 10 ก.ย. 63 ) โทร. 084-830-4766 , 095-876-1752 ✅Robinson อุดรธานี ชั้น 3 โซนเบบี้ช้อป (1 – 30 ก.ค. 63 ) โทร. 084-830-4766 . .——————————————————————— 🏬ห้างสรรพสินค้า THE MALL 🚩 🚩The mall งามวงศ์วาน ชั้น 3 โทร. 081-466-1354 🚩The mall นครราชสีมา ชั้น 2 โทร. 094-270-5259 🚩The mall ท่าพระ ชั้น 4 แผนกเด็ก โทร. 02-4691168 , 098-494-1343 🚩The mall บางกะปิ ชั้น 3 แผนกเด็ก โทร. 099-614-9384 . .——————————————————————— 🏬ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ 🔹 🔹เซียร์รังสิต ตึก The Hub ชั้น2 โทร. 083-282-0179 , 082-731-6288 🔹Promanada Resort Mall เชียงใหม่ อาคาร A ชั้น 1 โทร. 053-142-654 , 090-2149610 🔹Passion ระยอง ชั้น3 โทร. 038-015-749, 062-485-9306 🔹Central นครราชสีมา โทร. 064-664-9877 🔹ทวีกิจ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จ.บุรีรัมย์ โทร.062-6281627 🔹สุรินทร์ พลาซ่า จ.สุรินทร์ โทร. 065-8632741 , 063-5482383 🔹ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ โทร. 085-9091992 🔹ห้างเอาท์เล็ท จ.ภูเก็ต โทร. 093-575-5443 ______________________________________________________ . สาขาเปิดใหม่ เร็วๆนี้ . 📍Robinson แม่สอด โทร. 094-891-0789 📍Robinson ขอนแก่น โทร. 093-248-6863, 098-168-1677 📍Robinson เชียงใหม่ ชั้น 4 โทร. 063-3918223 📍The Mall บางแค ชั้น 3 แผนกเด็ก โทร. 098-514-0065
  0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • รถเข็นเด็ก
  รถเข็นเด็ก ของผมเอง ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว ขายถูกๆ ส่งต่อให้น้องๆที่กำลังจะคลอดกั๊บป๋ม
  ประเภท
  มือสอง
  ราคา
  ฿999 (THB)
  สถานะ
  :: ขายแล้ว ::
  0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 💎 เพชรแท้ เบลเยี่ยม💎
  เพชร 5 ตัง น้ำ 100 VVS ใช้เพชร 5 ตัง สำหรับกรอบทองคำฝังเพชร หรืองานจิวเวลรี่ต่างๆ

  เริ่มต้นที่ิ11,000

  🙏นำเข้าเพชร มีใบเซอร์
  และไม่มีใบเซอร์ ไม่ผ่านคนกลาง ค่ะ

  🙏สอบถามราคาพิเศษได้ค่ะ. ยินดีแจ้งราคาเพชร ทุกไซด์ และขนาด

  สอบถามเพิ่มเติม inbox ได้ตลอดค่ะ
  ร้านอยู่โลตัสแคราย นนทบุรี

  🙏หาเพชรดี เพชรสวย ทุกขนาด ราคาพิเศษ 🙏
  💎 เพชรแท้ เบลเยี่ยม💎 เพชร 5 ตัง น้ำ 100 VVS ใช้เพชร 5 ตัง สำหรับกรอบทองคำฝังเพชร หรืองานจิวเวลรี่ต่างๆ เริ่มต้นที่ิ11,000 🙏นำเข้าเพชร มีใบเซอร์ และไม่มีใบเซอร์ ไม่ผ่านคนกลาง ค่ะ 🙏สอบถามราคาพิเศษได้ค่ะ. ยินดีแจ้งราคาเพชร ทุกไซด์ และขนาด สอบถามเพิ่มเติม inbox ได้ตลอดค่ะ ร้านอยู่โลตัสแคราย นนทบุรี 🙏หาเพชรดี เพชรสวย ทุกขนาด ราคาพิเศษ 🙏
  1
  0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 🌺🌺🌈💥 ลดพิเศษต้อนรับปี 2564 💥🌈🌺🌺
  💍💎 แหวนเพชรแท้ ทองแท้ 💥เริ่มต้น เพียง 2990 ทั้งแหวนชาย หญิง สร้อยข้อมือ กำไล แหวนคู่ แหวนแต่งงาน ทักได้นะคะ มีหน้าร้านในเชียงใหม่ แบบอื่นๆกดลิงค์ด้านล่าง👇

  💌💌 m.me/jeweryandgold

  📲081-4134326
  Line ID: noname345

  ❎#ไม่มีเก็บเงินปลายทาง
  ✅#กทมนนทบุรีนัดรับของได้

  #แหวนเพชรแท้ทองแท้ราคาส่ง #สร้อยข้อมือเพชร #แหวนเพชรชายหญิง #แหวนหมั้น #แหวนแต่งงาน #แหวนพลอยแท#สร้อยข้อมือพลอยแท้ #สร้อยคอทองแท้9k #จี้เพชรแท้ #จี้พระกรอบเพชรแท้ #หินมงคลแท้ #หินมงคลปี่เซียะเสริมโหงวเฮ้ง #จี้กังหัน
  🌺🌺🌈💥 ลดพิเศษต้อนรับปี 2564 💥🌈🌺🌺 💍💎 แหวนเพชรแท้ ทองแท้ 💥เริ่มต้น เพียง 2990 ทั้งแหวนชาย หญิง สร้อยข้อมือ กำไล แหวนคู่ แหวนแต่งงาน ทักได้นะคะ มีหน้าร้านในเชียงใหม่ แบบอื่นๆกดลิงค์ด้านล่าง👇 💌💌 m.me/jeweryandgold 📲081-4134326 Line ID: noname345 ❎#ไม่มีเก็บเงินปลายทาง ✅#กทมนนทบุรีนัดรับของได้ #แหวนเพชรแท้ทองแท้ราคาส่ง #สร้อยข้อมือเพชร #แหวนเพชรชายหญิง #แหวนหมั้น #แหวนแต่งงาน #แหวนพลอยแท้ #สร้อยข้อมือพลอยแท้ #สร้อยคอทองแท้9k #จี้เพชรแท้ #จี้พระกรอบเพชรแท้ #หินมงคลแท้ #หินมงคลปี่เซียะเสริมโหงวเฮ้ง #จี้กังหัน
  0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 2
  3 0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 0 ความคิดเห็น 0 เเชร์
 • 0 ความคิดเห็น 0 เเชร์